< tilbage 26-01-2024 - 20:31

Indkaldelse til Klubbens ordinære generalforsamling

Klubbens ordinære generalforsamling afholdes   lørdag den 6. april kl. 13.00 i DKK´s lokaler i Parkvej 1, 2680 Solrød Strand

 Pga af en fejl havde vi fået skrevet i indkaldelsen i december nummeret af Lille Hund, at Hanne Nielsen er på valg. Det er ikke korrekt. Det er Charlotte Sølvsten. 

Derfor udsendes denne Nyhedsmail. Indkaldelsen her er udsendt rettidigt i overensstemmelse med klubbens love

 

Ordinær generalforsamling

        

Uddrag af klubbens love:

§11 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest den 30. april. Generalforsamlingen afholdes skiftevis øst og vest for Storebælt.

 

 Stk. 2 Bestyrelsen bestemmer tid og sted for den ordinære generalforsamling og indkalder skriftligt til denne med mindst 6 ugers varsel. Indkaldelsen skal indeholde oplysning om tid og sted, dagsorden samt oplysning om, hvilke bestyrelsesmedlemmer der er på valg, og om disse er villige til at modtage genvalg.

 

 Stk. 3 Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være klubbens formand eller sekretær i hænde senest 1. februar.

 

 Stk. 4 Skriftlige forslag til kandidater til bestyrelsen incl. disses præsentation skal være klubbens formand eller sekretæren i hænde senest den 1. februar jfr. § 8, stk. 6

 

 Stk. 5 Senest 10 dage før generalforsamlingen udsendes flg. materiale til medlemmerne:

 Det reviderede regnskab.

 Evt. forslag til generalforsamlingen.

 (Stemmeseddel eller) online link til stemmeberettigede medlemmer.

 Dagsorden for den ordinære generalforsamling

 

§ 12 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde flg. punkter:

 

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Valg af 2 stemmetællere

 

4. Godkendelse af formandens beretning

 

5. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed (decharge)

 

6. Budgetbehandling, herunder evt. fastsættelse af kontingent

 

7. Behandling af indkomne forslag

 

8. Offentliggørelse af valgresultat til bestyrelsen og suppleanter

 

9. Valg af 2 revisorer samt en revisorsuppleant.

 

10. Eventuelt

 -------------------------

På valg er sekretær Charlotte Sølvsten, der ikke modtager genvalg

 

Stk. 6 Skriftlige forslag til kandidater til bestyrelsen incl. disses præsentation skal være klubbens formand eller sekretæren i hænde senest 1. februar jvf. § 11, stk. 4. Forslag skal være stillet af mindst 3 medlemmer som opfylder § 5, stk.3 og §6, stk. 2 og er fyldt 18 år, disses navne offentliggøres på de udsendte stemmesedler (online afstemning)

 

Stk. 2 Valgbare til bestyrelsen er alle stemmeberettigede medlemmer, jfr. § 5, stk.3 og §6, stk. 2, der er fyldt 18 år stk 3 

 

Stemmeberettigede i alle klubbens anliggender er samtlige medlemmer, der er fyldt 18 år og i mindst 6 måneder har været medlem af klubben, og som ikke er i kontingentrestance.

 

Stk. 2 Der kan ikke stemmes ved fuldmagt på generalforsamlingen.

 

 

En enig bestyrelse opstiller Karen Olesen (lhasa apso), som kandidat til bestyrelsen

Præsentation følger sammen med regnskabet mv senest 10 dage før generalforsamlingen


 

Referatet fra klubbens bestyrelsesmøde den 24.01.2024 er at finde på klubbens hjemmeside under Referater (login: medlem - medlem2022).

 

Denne indkaldelse sættes på hjemmesiden under Nyheder.

 

Venlig hilsen

På bestyrelsens vegne

Marie

 

< Tilbage
dkk fci agria drclauders