Regler for Racerepræsentantskabet

Racerepræsentanten skal

 

1. Varetage de enkelte racers særlige interesser i Klubben for Små Selskabshunde

2. Være koordinator i spørgsmål vedrørende den enkelte race - både over for KSS’s bestyrelse og i de enkelte grupper

3. Holde bestyrelsen orienteret om hvad der foregår af aktiviteter m.m. i den enkelte racegruppe.

4. Være nuværende og kommende hundeejere behjælpelig i spørgsmål vedrørende den enkelte KSS-race

5. Arbejde for at nye ejere af KSS’s racer bliver medlemmer i klubben.

 

Valg af racerepræsentant

 

1. Den enkeltes races stemmeberettigede medlemmer (jfr. KSS’s love § 5 stk. 3 og § 6 stk. 2) vælger en ansvarshavende racerepræsentant.

2. Valgbar til en gruppes racerepræsentant er de KSS medlemmer, der opfylder KSS’s love § 5 stk. 3 og § 6 stk. 2, og som er fyldt 18 år, er ejer af gruppens race, samt har viden og erfaring om denne, for på kvalificeret vis at varetage racens tarv og være bestyrelsen til nytte.

3. Racerepræsentanten udpeger selv sin medhjælpende racerepræsentant (suppleant), som må have de samme kvalifikationer som racerepræsentanten. Det bør tilstræbes, at suppleanten har modsat domicil, geografisk adskilt ved Storebælt. Dette er dog ikke noget krav.

4. Racerepræsentanten skal have fast adresse og fast bopæl i Danmark.

5. Racerepræsentanten og suppleanten sidder for en periode af 3. år. Valget følger generalforsamlingen. Perioden er 3-årig: 2022-2025
 

6. Skriftlige forslag til kandidater til posten som racerepræsentant inklusiv disses præsentation, skal være klubbens formand eller sekretæren i hænde senest 1. februar. Forslag skal være stillet af mindst medlemmer som opfylder § 5, stk.3 og §6, stk. 2 og er fyldt 18 år

 

7. Alle stemmeberettigede medlemmer i racen (jfr. KSS’s love §5 stk. 3 og § 6 stk.2 via stemmesedler, som kan være fysiske eller online stemmesedler, der udsendes til alle stemmeberettigede medlemmer, jfr. § 5, stk.3 og § 6, stk. 2 senest 10 dage før generalforsamlingen, og de kan afleveres personligt ved generalforsamlingen eller sendes til en af klubbens revisorer. Ved fremsendelse skal stemmesedlen være revisoren i hænde senest 2 dage før generalforsamlingen.

 

8. Valget sker ved hemmelig urafstemning før den ordinære generalforsamling (se pkt. 7). Valget afgøres ved simpelt relativt stemmeflertal. Ved stemmelighed foretages fornyet afstemning blandt racens tilstedeværende stemmeberettigede på generalforsamlingen. I tilfælde af fornyet stemmelighed foretages lodtrækning. Resultatet af afstemningen oplyses på generalforsamlingen.

9. Opstilles kun én kandidat, og den siddende racerepræsentant ikke ønsker at fortsætte, er denne kandidat automatisk valgt.

10. KSS’s bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kan indvælges i racerepræsentantskabet.

11. Ønsker en racerepræsentant at fratræde før periodens udløb, meddeles dette skriftligt til bestyrelsen senest 1 måned før den ønskede fratrædelsesdato. Bestyrelsen indkalder derefter suppleanten, der indtræder i den fratrådte racerepræsentants valgperiode. Ønsker suppleanten ikke at overtage posten, indsættes en ny racerepræsentant af KSS’s bestyrelse. Den nye racerepræsentant vælger herefter sin suppleant.

12. Ønsker mindst halvdelen af en gruppes stemmeberettigede medlemmer i løbet af repræsentantskabsperioden en anden racerepræsentant, rettes skriftlig henvendelse til bestyrelsen. Suppleanten indtræder for resten af perioden. Denne ændring kan kun gennemføres én gang pr. valgperiode.

13. Såfremt racerepræsentanten er usolidarisk og/eller modarbejder klubbens og/eller gruppens interesser, er det bestyrelsens afgørelse, om racerepræsentanten er egnet til at fortsætte på tillidsposten. Suppleanten indtræder i resten af perioden

 

Afstemninger i grupperne


1. Ved afstemning i den enkelte racegruppe skal der i Lille Hund indkaldes til et orienterende møde om emnet med en dagsorden. Der skal på dette møde være flertal for emnet. Derefter oplyses i næste Lille Hund, at der kommer en afstemning. Referatet med deltagerantal fra mødet bringes ligeledes i Lille Hund. Stemmeberettigede medlemmer bosiddende i Danmark (jfr. KSS love § 5 stk. 3) kan afgive stemme. Afstemningen afgøres ved simpelt stemmeflertal. Er der blandt de afgivne stemmer flertal for emnet, behandles det af bestyrelsen i KSS, som derefter, hvis det er påkrævet, videresender det til behandling i DKK`s bestyrelse. Resultatet af behandlingen her offentliggøres hurtigst muligt derefter i LH og kan derefter træde i kraft efter en given fastsat dato.

 

Racerepræsentantens arbejde

Den valgte racerepræsentant er ansvarshavende overfor KSS’s bestyrelse.

1. Racerepræsentanten er ansvarlig for at udføre klubbens pointregnskab til årets racevindertitel. Såfremt racen vil have pointstillingen opført på klubbens hjemmeside, skal resultatet være klubben i hænder senest 14 dage efter udstillingen (om mandagen).  Reglerne for tildeling af point fremgår af klubbens hjemmeside under ”sådan foregår bedømmelserne” under menuen Udstilling.

2. Racerepræsentanten skal holde bestyrelsen orienteret om alle aktiviteter indenfor racen.

3. Racerepræsentanten har pligt til at forelægge bestyrelsen alle spørgsmål, der behandles på møder i den pågældende race.

4. Racerepræsentanten skal tilsende bestyrelsen et kort mødereferat senest 1 måned efter et afholdt møde.

5. Racerepræsentanten afleverer skriftlig, senest 1. februar sin races liste over ønskede dommeremner til det kommende års KSS-udstillinger.

6. Racerepræsentanten indkalder gruppens medlemmer til møde 1 evt. 2 gange årligt. Hvis 2 gange bør der holdes møde henholdsvis øst og vest for Storebælt. Sted, tidspunkt og dagsorden skal meddeles alle medlemmer gennem Lille Hund senest 14 dage før afholdelsen af et møde.

7. Racerepræsentanten skal tages med på råd ved fastsættelse af regler for avl og opdræt.

8. Racerepræsentanten modtager en gang årligt (efter generalforsamlingen) en ajourført medlemsliste for gruppen.

9. Racerepræsentanten kan rekvirere ny ajourført medlemsliste til benyttelse ved f. eks. afholdelse af møde, skue, træf, udstilling og udsendelse af gruppeblad samt til pointføringen af racevindertitlen.
For at kunne deltage i møder og træf eller modtage et gruppeblad, skal man være medlem i KSS.

10. Racerepræsentanten kan arrangere skue eller  træf  evt. i samarbejde med andre racerepræsentanter. Skue eller træf der afholdes i forbindelse med en KSS-udstilling, må ikke afholdes i større afstand end 20 km. fra KSS’s udstillingsareal. Skue eller træf der ikke afholdes i forbindelse med en KSS-udstilling, må ikke afholdes i tidsrummet 14 dage før eller 14 dage efter en KSS-udstilling. KSS skal altid først ansøges om tilladelse til afholdelse af skuer og træf.
Når KSS’s medlemmer arbejder i klubbens navn, er det ikke tilladt at reklamere med sine egne hunde, eget kennelnavn eller egen hjemmesideadresse.

11. Racerepræsentanten kan søge bestyrelsens hjælp ved invitation af dommere til skue eller træf.

12. Racerepræsentanten kan, til behandling i bestyrelsen, indsende forslag eller spørgsmål, der har været til afstemning blandt racens medlemmer.

13. Racerepræsentanten kan, hvis det er vedtaget i gruppen, opkræve et gebyr hos gruppemedlemmerne til finansiering af fælles aktiviteter som f. eks. skuer, træf, møder, gruppeblade m.v. Intet medlem kan dog tvinges til at indbetale til denne kasse. Disse midler samles i en fond/kasse. Ansvarlig for fondens/kassens midler er racerepræsentanten. Racerepræsentanten bør vælge en medansvarlig for pengesager, f. eks. suppleanten eller en ”kassemester/fondsbestyrer”. Racerepræsentanten skal på medlemsmødet 1 eller 2 gange årligt gøre rede for kassen/fondens regnskab. Evt. offentliggørelse i gruppens blad, hvis der udgives et sådant. Kopi af regnskabet og bankoplysninger/kontoudtog sendes til KSS’s bestyrelse mindst én gang årligt (inden den ordinære generalforsamling). Hvis der i forbindelse med skuer/træf opkræves særskilt gebyr, skal der straks efter afholdelsen aflægges regnskab herfor, som medtages i kassens/fondens regnskab og offentliggøres som dette.

14. Racerepræsentanten disponerer gratis over 2 hele sider i KSS’s medlemsblad Lille Hund. Yderligere pladsbehov må aftales med redaktøren. Det er racerepræsentantens ansvar, at der er læsestof i bladet under racen i hvert nummer af bladet. Alt stof til den enkelte races sider i Lille Hund skal sendes via racerepræsentanten - ikke for at denne skal øve censur, men for at han/hun skal være orienteret om, hvad der skrives om racen, og at det skrevne er i overensstemmelse med KSS’s love. Personlige angreb eller stof, der går på at hænge personer ud - med eller uden navn - medtages ikke.

15 A. KSS’s grupper kan efter eget valg udgive et gruppeblad, som racerepræsentanten er ansvarlig for. Racerepræsentanten kan uddelegere arbejdet med gruppebladet til andre gruppemedlemmer. Dette gælder til eksempel redigering, layout, trykning m.v. Racerepræsentanten skal som ansvarlig være orienteret om bladets indhold og økonomi, og han/hun skal derfor have et prøvenummer af hvert blad, inden det går i trykken. Gruppeblade må kun udsendes til gruppens KSS-medlemmer. Det er dog frivilligt om medlemmerne ønsker at abonnere på bladet. Abonnementslisten skal hvert år senest 15.marts tilsendes KSS’s kasserer. Et eksemplar af hvert blad skal sendes til KSS’s formand. Et gruppeblad må kun benævnes med racens KSS-gruppenummer og racens navn. Eksempel: Yorkshire-posten, udgivet af gruppe 21 i Klubben for Små Selskabshunde.

15 B. KSS gruppen kan efter eget valg oprette en hjemmeside
om racen. Det skal tydeligt med navn og logo fremgå af forsiden, at det er en gruppe under Klubben for Små Selskabshunde (KSS), Dansk Kennel Klub (DKK) og Fèdération Cynologique Internationale (FCI).  
Racerepræsentanten er ansvarlig for denne side.
Racerepræsentanten kan uddelegere arbejdet med hjemmesiden til andre gruppemedlemmer.
Racerepræsentanten skal som ansvarlig være orienteret om hjemmesidens indhold og økonomi. Såfremt der udsendes nyheder fra hjemmesiden, f.eks igennem en FaceBook side skal kun gruppens medlemmer orienteres. Intet KSS medlem i racen kan udelukkes eller sættes på siden uden medlemmets tilladelse.
Gruppen skal benytte samme regler som Klubben for Små Selskabshunde benytter på klubbens side www.canis-minor.dk.

16. Racerepræsentanten kan nedsætte nødvendige udvalg som f. eks. sundhedsudvalg, udstillingsudvalg, præmie- & pokaludvalg o.s.v. Det er racerepræsentantens pligt at føre regnskab med racens vandrepokaler. Racerepræsentanten er ”født” medlem af ethvert udvalg

Reglerne er senest revideret den 18. februar 2022.


 

 
dkk fci agria drclauders